ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ

гٳÉÇñÁ ϳéáõóíած է ºñ¨³ÝÇ ÷áùñ Ï»ÝïñáÝáõÙ ·É˳íáñ åáÕáï³ÛÇ ³Û·áõÙ, ´áõ½³Ý¹Ç 91 ѳëó»áõÙ: Æ ѳßÇí Çñ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ³¹ñí³ÍáõÃ۳ݪ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÁ, óïñáÝÝ»ñÁ, É³í³·áõÛÝ é»ëïáñ³ÝÝ»ñÁ ¨ ˳ÝáõÃÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³å»ë §Ó»éùÇ ï³Ï¦: ÆëÏ Ñ³Ù³ÉÇñÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ѳñáõëï ׳ϳï³ÛÇÝ Ù³ëÁ ·»ñ³½³Ýóáñ»Ý Ý»ñ·ÍíáõÙ ¿ ÐÇÝ  ºñ¨³ÝÇ á×Ç Ù»ç: Þ»ÝùÇ ·ñ³·»ï ï»Õ³¹ñí³ÍáõÃáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ѳٳÉÇñÇ µáÉáñ, ³é³Ýó µ³ó³éáõÃÛ³Ý, µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇÝ áõÝ»Ý³É µÝ³Ï³Ý Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ ÇëÏ Ñ³ñÙ³ñ³í»ï å³ïß·³ÙµÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ` ÑáÛ³ßáõù áõ Ñdzëù³Ýã ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ: